Privacy Policy

1. Inleiding
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, zodat dit voor u helder en transparant is. Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, stellen wij bij de uitvoering van onze diensten zelf het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. Volgens de wet zijn wij daarom Verwerkingsverantwoordelijke.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wanneer u van onze dienstverlening gebruik maakt, vragen wij om de volgende persoonsgegevens.

NAW-gegevens

 • Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of wij sluiten een overeenkomst met u, dan vragen wij om uw contactgegevens. Onder contactgegevens verstaan wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 • Als het bedrijf waar u werkzaam bent gebruik maakt van onze diensten, of wij sluiten een overeenkomst met het bedrijf, dan vragen wij u als contactpersoon om uw contactgegevens. Onder contactgegevens verstaan wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 • Als u op de hoogte wil worden gehouden over onze diensten, vragen wij om uw contactgegevens. Via e-mails, nieuwsbrieven en onze website houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten die voor u relevant kunnen zijn. Onder contactgegevens verstaan wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Gegevens over uw contact met ons
Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had. Wanneer u een e-mail toezend, wanneer u ons een vraag hebt gesteld, een opdracht heeft verstrekt of wanneer u een klacht bij ons indient.

Wij sluiten een overeenkomst met u (onder andere met zzp’ers bijvoorbeeld figuranten, cast of crew)

 • Wanneer wij een overeenkomst met u sluiten (bijvoorbeeld omdat u willen inhuren als figurant, cast of crew), dan verwerken wij uw NAW-gegevens, alsmede uw bankgegevens. De bankgegevens zijn noodzakelijk voor de uitbetaling van de vergoeding aan u.
 • Wanneer wij voor figuranten, cast of crew een reis moeten boeken, zullen wij vragen om uw paspoortnummer en geboortedatum.
 • In sommige gevallen vragen wij u een gezondheidsverklaring in te vullen. Voor de verzekering van cast of crew op een bepaalde productie is de gezondheidsverklaring vereist. De verzekeraar heeft uw gezondheidsverklaring nodig. De gezondheidsverklaring wordt door u op een formulier ingevuld (hardcopy), dit formulier wordt door u aan de medisch adviseur van onze verzekeraar verzonden. Wij verwerken deze gegevens dus niet.


3. Hoe komen wij aan persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij verwerken worden altijd door u (of iemand die u daarvoor heeft gemachtigd) aan ons verstrekt. Wij verzamelen nimmer via derden uw persoonsgegevens.

4. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

Voor de uitvoering van onze dienstverlening
Om uitvoering te geven aan de opdracht die u ons heeft verstrekt verzamelen wij persoonsgegevens. Tevens kunnen wij dan contact met u opnemen over de opdracht. Persoonsgegevens worden ook voor administratieve doeleinden die verband houden met de overeenkomst verwerkt.

Marketing activiteiten
Wij informeren u graag over onze diensten, nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten. Wij informeren u via e-mails, nieuwsbrieven en onze website. Wanneer u deze informatie niet wenst te
ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden.

5. Op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens?
Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als wij daar een wettelijke grondslag voor
hebben. Voor de verwerking hanteren wij de volgende grondslagen:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Wij verwerken enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij verwerken hierbij niet meer gegevens dan nodig.

De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming
Wanneer het niet noodzakelijk is om uw gegevens te verwerken bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst, dan kunnen wij uw toestemming vragen om toch persoonsgegevens (NAW-gegevens) te verwerken. Wij maken vooraf het doel van de verwerking waarvoor wij uw toestemming vragen kenbaar. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

De verwerking vindt plaats op basis van een wettelijke grondslag
Op grond van de wet dienen wij onze financiële administratie te bewaren. Dit houdt in dat wij ook de facturen, waarop uw NAW-gegevens vermeld kunnen zijn, in onze financiële administratie bewaren.

6. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Binnen de systemen die wij gebruiken worden wachtwoorden zeer regelmatig vernieuwd. Onze software wordt altijd up to date gehouden. Voorts zorgen wij ervoor dat enkel de medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben, hier toegang toe hebben. Ook fysieke ruimtes waar gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers kennis hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

7. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, dan bewaren wij uw gegevens zolang de overeenkomst voortduurt. Na uitvoering van de overeenkomst bewaren wij uw persoonsgegevens enkel in onze financiële administratie. De wet stelt de bewaartermijn in dat geval vast. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld omdat u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, worden uw gegevens bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

8. Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij delen persoonsgegevens met derden als dit op grond van de wet is toegestaan, noodzakelijk is
voor onze bedrijfsvoering of met uw toestemming. Wij delen persoonsgegevens met:

 • onze medewerkers. Deze gegevens worden enkel met onze medewerkers gedeeld wanneer zij direct betrokken zijn bij de overeenkomst zoals gesloten met u of het bedrijf waar u werkzaam bent;
 • de overheid als wij dat wettelijk verplicht zijn. Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • bedrijven die wij inschakelen om in onze opdracht diensten uit te voeren die te maken hebben met de overeenkomst. Dit kunnen zijn verzekeringsmaatschappijen, accountants, boekhouders, juristen of incassobureaus.
 • fondsen voor het werven van de financiering.
 • SignReguest wordt door ons gebruikt voor het ondertekenen van contracten. SignReguest ontvangt het contract en de contractgegevens van de persoon die dient te ondertekenen.
 • Mailchimp wordt door ons gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Namen en e-mailadressen worden gedeeld.
 • Factuursturen.nl wordt door ons gebruikt voor het versturen van facturen. NAW-gegevens en e-mailadressen worden gedeeld.
 • Basecone en Exact zijn boekhoudprogramma’s die door ons worden gebruikt. NAW-gegevens en e-mailadressen worden gedeeld.
 • Dropbox wordt door ons gebruikt bij bepaalde producties zodat contracten kunnen worden opgeslagen. Enkel personen waarvoor inzage in het contract noodzakelijk is hebben toegang tot deze Dropbox.
 • Coproducenten, uitvoerend producenten en andere medewerkers aan specifieke producties die deze gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst moeten verwerken.

De verwerking van persoonsgegevens kunnen wij ook uitbesteden aan derden. Deze derde partij is dan een verwerker en wij blijven de verwerkingsverantwoordelijke. Met een derde die in onze opdracht
uw gegevens verwerkt, sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst waarin afspraken over uw de verwerking van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

9. Wat zijn uw rechten?
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming zijn uw privacyrechten uitgebreid. U heeft de mogelijkheid om een aantal rechten ten opzichte van ons uit te oefenen. Onderstaand lichten wij toe hoe deze rechten door u kunnen worden uitgeoefend.

Het recht op inzage
U heeft het recht om te informeren welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om deze gegevens in te zien. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. U heeft geen recht op inzage van informatie over anderen. U kunt aan ons een verzoek tot inzage toezenden door een brief te sturen of te e-mailen naar:

Rinkel Film B.V.
Cruquiusweg 40
1019 AT Amsterdam
info@rinkelfilm.com

Wij kunnen controle vragen aan u stellen of vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs om u te identificeren. Als u een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt dient u uw pasfoto en BSN onzichtbaar te maken en op deze kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegeven uit te oefenen. U ontvangt binnen vier weken een reactie van ons.

Het recht op dataportabiliteit
Dit recht heeft enkel betrekking op digitale gegevens. Bij het recht op dataportabiliteit moeten wij de gegevens aan u verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Een verzoek kunt u toezenden door een brief te sturen naar bovengenoemd adres.

Het recht op vergetelheid
Dit recht houdt in dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens moeten wissen. U kunt aan ons vragen om uw gegevens te wissen. Een verzoek kunt u toezenden door een brief te sturen naar bovengenoemd adres. U kunt dit recht uitoefenen wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld en verwerkt. Ook kunt u dit recht uitoefenen wanneer u gegrond bezwaar tegen de verwerking maakt, uw toestemming intrekt, de verwerking onrechtmatig is of wettelijk bepaalde bewaartermijnen zijn verlopen. U kunt dit recht niet uitoefenen wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te verwerken. Voorts kunnen wij altijd besluiten om niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen. Wij zullen u dan altijd informeren over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.

Het recht op rectificatie en aanvulling
U kunt ons vragen of wij uw persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of afschermen. U kunt verzoeken om rectificatie als uw persoonsgegevens:

 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Het recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:

 • gegevens mogelijk onjuist zijn;
 • de verwerking onrechtmatig is;
 • gegevens niet meer nodig zijn;
 • u gegrond bezwaar heeft gemaakt.

Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Een verzoek kunt u toezenden door een brief te sturen naar bovengenoemd adres.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Wij kunnen besluiten nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming geeft u het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. Wanneer wij een nieuw besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens en daar voor u consequenties aan zitten, dan kunt u zich op dit recht beroepen en nemen wij een nieuw besluit waarbij een mens uw gegevens beoordeeld. Een verzoek kunt u toezenden door een brief te sturen naar bovengenoemd adres.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Daarnaast is het recht van bezwaar van toepassing als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Echter, u kunt zich ook te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, aanbiedingen of het gebruik van uw gegevens voor andere marketingdoeleinden. Wij zullen u altijd informeren over hoe u zich kunt afmelden.

10. Social Media
Wij maken gebruik van diverse social media (zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn). U kunt via deze wijze contact met ons opnemen. Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze waarop social-mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij verwijzen u hiervoor naar de privacyverklaring van deze social-mediaplatforms. U dient er rekening mee te houden dat social-mediaplatforms gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Unie, waardoor de bij u bekende privacywetgeving mogelijk niet geldt.

11. Aanpassing privacyverklaring
Deze privacyverklaring kunnen wij te allen tijde aanpassen. Een aanpassing kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wetgeving is gewijzigd of omdat zich andere nieuwe ontwikkelingen voordoen. Wij zullen u actief informeren over wijzigingen van de privacyverklaring bijvoorbeeld door dit te vermelden op onze website, een nieuwsbrief of e-mail.

12. Vragen of klachten
Hebt u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen? Of hebt u een klacht omtrent privacy? Dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Rinkel Film B.V.
Cruquiusweg 40
1019 AT Amsterdam
info@rinkelfilm.com

Voorts kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden hoe een klacht ingediend moet worden.